Bộ Đàm cầm tay cho nhà hàng bảo vệ TK 332o, nhỏ gọn tiện lợi, độc đáo, giải pháp liên lạc cho các bảo vệ

0